Company PolicyCompany Policy
" Dedicated to excellence in installation & engineering services, with qualitysincerity, and efficient resource management "

QUALITY

คุณภาพของงานตรงตามความต้องการของลูกค้า

SINCERITY

รักษาภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของลูกค้าในระหว่างปฏิบัติงาน และรายงานปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและปฏิบัติงานได้เสร็จตามกำหนด/เป้าหมายและไม่กระทบต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียงของลูกค้า

EFFICIENT RESOURCE MANAGEMENT

บริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้