Site Preparation for Base Station : Platform for Base Station

ภาพแสดงการติดตั้ง Platform เหล็ก
สำหรับ Base Station
บนอาคารที่ห้ามเทเป็นพื้นคอนกรีต
เพราะอาจมีผลต่อน้ำหนักเฉลี่ยต่อตารางเมตร


ภาพแสดงการเตรียมงานมาจาก work shop เพราะอาคารห้ามทำงานเชื่อม

ภาพแสดงการเตรียมงานสีมาเสร็จเรียบร้อย เพื่อความรวดเร็ว-สะดวกในการติดตั้ง


ภาพแสดงการวางโครง (Frame) ที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้ว


ภาพแสดงว่า บางด้านของพื้นที่สามารถวางโครงได้ทันที


ภาพแสดง ในบางด้านของพื้นที่ก็ไม่สามารถวางโครงได้ ต้องปรับพื้นก่อน


ภาพแสดงการปรับพื้น ด้วยการสกัดพื้นปูนให้ได้ระดับ


ภาพแสดง การวางโครงได้ หลังการปรับพื้น


ภาพแสดง หลังจากได้ระดับแล้ว ให้ใช้ Bolt และ Nut
ใส่เพื่อช่วยยันโครงไว้กับพื้นเสริมอีกทางหนึ่ง
และยังช่วยการปรับระดับแบบละเอียดได้


ภาพแสดงการเก็บงานสีที่โครง โดยสีที่ทาเป็นสีเคลือบ Epoxy โจตัน
สีเคลือบโจตัน (สีเทา) ทาทับสีรองพื้นกันสนิม (สีอิฐแดง)


ภาพแสดง หลังทาสีเคลือบที่โครงเสร็จเรียบร้อย


ภาพแสดง การทำงานของช่างบนแผ่นเหล็กที่ปูไว้ตรงกลาง
เพื่อสะดวกในการทำงาน


ภาพแสดงบางมุมที่จะวางโครง ไม่ได้ระดับ ต้องมีการปรับระดับแบบหยาบ

ภาพแสดง การใช้แผ่นเหล็ก ที่ทาสีกันสนิมแล้ว เพื่อปรับระดับ


ภาพแสดงแผ่นเหล็ก ที่ใช้ในการปรับระดับแบบหยาบ


ภาพแสดง หลังจากใช้แผ่นเหล็กปรับระดับจนได้แล้ว ให้ใส่ชุด Bolt - Nut
เพื่อยันพื้นและสามารถปรับละเอียดได้


ภาพแสดง หลังการปรับระดับได้ทั้ง 4 ด้านแล้ว ให้เก็บงานสีเคลือบ

ภาพแสดง การยึดแผ่นเหล็ก Checker Plate ลงบนโครงเหล็ก


ภาพตัวอย่าง แสดงการยึดแผ่นเสร็จเรียบร้อย


ภาพแสดงการยึดแผ่นเหล็กที่เสร็จเรียบร้อย


ภาพแสดงการตรวจสอบการยึดของแผ่นเหล็ก
สามารถเจาะยึดเพิ่มเติมเพื่อความเรียบร้อย


ภาพแสดง การเก็บงานสีเคลือบสีเทาโจตัน


ภาพแสดง ช่างไล่ทาสีจากด้านในมาด้านนอก เพื่อความเรียบร้อยของงาน

ภาพแสดงการทำ Platform สำหรับ Base Station ที่เสร็จเรียบร้อย

ออกจากห้อง ล๊อคประตู รอสีให้แห้งสนิท เพื่อรอการติดตั้ง

No comments: