Srijulasup Building (อาคารศรีจุลทรัพย์)

ภาพตัวอย่างงานแก้ไข
อาคารศรีจุลทรัพย์ (Srijulasup Building)
ภาพแสดงตัวอย่างหลังการแก้ไขแล้ว

ภาพแสดงตัวอย่างก่อนการแก้ไข


ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อสายสัญญาณ
No comments: