รายละเอียดการติดตั้งภาครับ-ภาคส่ง

รายละเอียดการติดตั้งภาครับ-ภาคส่ง


ภาพแสดงการเตรียมงานประกอบภาครับ

ภาพแสดงการเตรียมงานประกอบภาครับ


ภาพแสดงการเตรียมงานประกอบภาครับ


ภาพแสดงการเตรียมพื้นเสาภาครับ ตีเข็มที่เป็นเหล็กเส้นบนแผ่นเหล็ก


ภาพแสดงการเตรียมแผ่นเพลตเหล็ก และเข็มเหล็กเส้น ที่รอตั้งเสา


ภาพแสดงการเชื่อมเหล็กเส้นกับแผ่นเพลตเหล็ก


ภาพแสดงการตั้งเสาถาคส่ง บนแผ่นเพลตเหล็ก


ภาพแสดงการเชื่อมเสาภาคส่ง บนแผ่นเพลตเหล็ก


ภาพแสดงการต่อเสาส่ง และยึดสลิงให้เสาแข็งแรง


ภาพแสดงเสาส่งที่ติดตั้งเรียบร้อย


ภาพแสดงการติดตั้งระบบสายดิน ซึ่งขึ้นกับ specification ของลูกค้า


ภาพแสดงการเตรียมพื้นที่ เพื่อเทพื้นคอนกรีตเป็นฐานเสาส่ง


ภาพแสดงการเทพื้นฐานคอนกรีตที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอถอดแบบ


ภาพแสดงการทดสอบอุปกรณ์ภาครับ ที่สำนักงานที่ติดตั้งภาคส่ง


ภาพแสดงการทดสอบภาครับ เพื่อเตรียมงานการติดตั้งภาครับ


ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งภาครับบนเสาไฟฟ้า


ภาพแสดงการติดตั้งภาครับบนเสาไฟฟ้า


ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งภาครับบนเสาถัก ที่ไม่ใช่เสาไฟฟ้า


ภาพแสดงการติดตั้งระบบสายดินของภาครับ


ภาพแสดงการประกอบชุดควบคุมแม่ข่ายของระบบหอกระจายข่าว


ภาพแสดงการทดสอบระบบหอกระจายข่าว และ training เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่


ภาพแสดงชุดควบคุมระบบหอกระจายข่าว และระบบเตือนภัยสาธารณะ


ภาพแสดงการติดตั้งระบบควบคุมฯ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมรอส่งงาน


No comments: