Installation of the Wireless Communication Technology

Installation of the Wireless Communication Technology

(งานการติดตั้งระบบหอกระจายข่าว ไร้สาย)


Scope of Work (ขอบเขตงานที่ให้บริการ) :

1. รับใบสั่งซื้อ (Perchase Order) จากลูกค้า
2. รับรายละเอียดของลักษณะงานของแต่ละโครงการ
3. เบิกอุปกรณ์ในการติดตั้งจาก Warehouse ของลูกค้า
4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละโครงการ
5. เดินทางถึงสถานที่ล่วงหน้า 1 วันเพื่อประสานงาน หาที่พัก
6. เตรียมงาน เช่น การประกอบ ก่อนเริ่มงาน
7. ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งภายนอกทั้งหมด
8. แบ่งเป็น 2 ทีมเพื่อติดตั้งภาครับ และภาคส่ง
9. ติดตั้งภาครับ ของระบบหอกระจายข่าว
10. ติดตั้งภาคส่ง ของระบบหอกระจายข่าว
11. ตรวจสอบ และทดสอบการรติดตั้ง จนใช้งานได้
12. ปรับปรุงแก้ไข จนใช้งานได้
13. สอนการใช้งานให้เจ้าหน้าที่
14. ส่งมอบงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ
15. ส่งมอบรายงาน พร้อม CD ให้ลูกค้า
16. ภายในรับประกัน 1 ปี เข้าตรวจเช็ค 2 ครั้ง
17. ภายในประกัน เข้าแก้ไขให้ฟรี ถ้าเกิดความผิดพลาดจากการติดตั้ง
18. พร้อมต่อสัญญารับประกันในปีต่อไป


รายละเอียดการติดตั้งภาครับ-ภาคส่ง

1. เตรียมงานก่อนเริ่มงาน
2. ทีม 1 ติดตั้งภาครับ
3. ทดสอบระบบภาครับ และภาคส่ง
4. ทีม 2 ติดตั้งภาคส่ง
5. ทดสอบระบบด้วยการออกอากาศ
6. ส่งมอบงาน

No comments: